+33 (0)2 51 20 41 94 (Reserveringsdienst: Maandag-Zaterdag 9-19) 

Privacybeleid

ARTIKEL 1: VOORWOORD

Dit privacybeleid is van toepassing op de website: https://www.olela.nl.

Het doel van dit privacybeleid is om aan de gebruikers van de site uit te leggen:

 • hoe hun persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die een gebruiker kunnen identificeren. Dit omvat de voor- en achternaam, de leeftijd, het adres, het e-mailadres, de locatie van de gebruiker of zijn IP-adres;
 • welke rechten gebruikers hebben met betrekking tot deze gegevens;
 • wie verantwoordelijk is voor de verwerking van de verzamelde en verwerkte persoonsgegevens;
 • aan wie deze gegevens worden doorgegeven;
 • eventueel het beleid van de site inzake "cookies".

Dit privacybeleid is een aanvulling op de wettelijke kennisgeving en de algemene gebruiksvoorwaarden.
 

ARTIKEL 2: ALGEMENE BEGINSELEN VAN GEGEVENSVERZAMELING EN -VERWERKING

In overeenstemming met de bepalingen van artikel 5 van de Europese Verordening 2016/679 worden bij het verzamelen en verwerken van gegevens van de gebruikers van de site de volgende beginselen in acht genomen:

 • Rechtmatigheid, billijkheid en transparantie: gegevens mogen alleen worden verzameld en verwerkt met toestemming van de gebruiker die eigenaar is van de gegevens. Telkens wanneer persoonsgegevens worden verzameld, zal de gebruiker ervan in kennis worden gesteld dat zijn of haar gegevens worden verzameld en met welk doel dat gebeurt;
 • Beperkte doeleinden: de gegevens worden verzameld en verwerkt om te voldoen aan een of meerdere doeleinden die in deze algemene gebruiksvoorwaarden worden genoemd;
 • Minimalisering van het verzamelen en verwerken van gegevens: alleen de gegevens die nodig zijn voor de goede uitvoering van de door de site nagestreefde doeleinden worden verzameld;
 • Bewaring van gegevens beperkt in tijd: de gegevens worden gedurende een beperkte periode bewaard, waarvan de gebruiker in kennis wordt gesteld. Wanneer deze informatie niet kan worden meegedeeld, wordt de gebruiker in kennis gesteld van de criteria die zijn gehanteerd om de bewaringstermijn te bepalen;
 • Integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde en verwerkte gegevens: de voor de verwerking verantwoordelijke verbindt zich ertoe de integriteit en vertrouwelijkheid van de verzamelde gegevens te waarborgen.

Om rechtmatig te zijn, en in overeenstemming met de vereisten van artikel 6 van de Europese Verordening 2016/679, mogen het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens alleen plaatsvinden als ze voldoen aan ten minste een van de hieronder genoemde voorwaarden:

 • De gebruiker heeft uitdrukkelijk toestemming gegeven voor de verwerking;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de goede uitvoering van een overeenkomst;
 • De verwerking voldoet aan een wettelijke verplichting;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de bescherming van de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon;
 • De verwerking kan noodzakelijk zijn voor de vervulling van een missie van algemeen belang of een missie die deel uitmaakt van de uitoefening van het openbaar gezag;
 • De verwerking en verzameling van persoonsgegevens is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde en particuliere belangen van de voor de verwerking verantwoordelijke of van een derde.
   

ARTIKEL 3: PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERZAMELD EN VERWERKT IN HET KADER VAN DE NAVIGATIE OP DE SITE

a) Verzamelde en verwerkte gegevens en verzamelwijze

De persoonsgegevens die op de site www.olela.nl worden verzameld, zijn de volgende:

 • Naam, Voornaam
 • Adres
 • E-mailadres
 • Telefoon

Deze gegevens worden verzameld wanneer de gebruiker een van de volgende handelingen op de site uitvoert:

 • Tijdens een contactverzoek
 • Bij het creëren van een klantenaccount
 • Bij het maken van een reservering

De voor de verwerking verantwoordelijke bewaart alle verzamelde gegevens in zijn computersystemen op de site en in redelijke veiligheidsomstandigheden gedurende een periode van: 3 maanden.

De gegevens worden verzameld en verwerkt voor de volgende doeleinden:

Locatie- en IP-adresgegevens worden geregistreerd voor statistische en veiligheidsdoeleinden.
 

b) Verstrekking van gegevens aan derden

De door de site verzamelde persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden en worden alleen verwerkt door de redacteur van de site.
 

c) Data hosting

De website www.olela.nl wordt gehost door: SEQUOIASOFT, 2000 Route des Lucioles, Les Algorithmes, Thalès Gebouw B, 06410 BIOT - www.resalys.com - Frankrijk.

De host kan worden bereikt op het volgende telefoonnummer: +33(0)4 92 94 10 04. +33(0)4 92 94 10 04.

De door de site verzamelde en verwerkte gegevens worden uitsluitend in Frankrijk ondergebracht en verwerkt.
 

ARTIKEL 4: VERANTWOORDELIJKE VOOR DE GEGEVENSVERWERKING EN FUNCTIONARIS VOOR GEGEVENSBESCHERMING

a) De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: de heer Thierry GUIGNARD in zijn hoedanigheid van voorzitter van de vennootschap Oléla.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking kan per e-mail worden bereikt op: contact@olela.fr

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is verantwoordelijk voor de vaststelling van het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens.
 

b) Verplichtingen voor de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

De verantwoordelijke voor de verwerking verbindt zich ertoe de verzamelde persoonsgegevens te beschermen, ze niet zonder medeweten van de gebruiker aan derden door te geven en de doeleinden waarvoor de gegevens werden verzameld, te eerbiedigen.

De site heeft een SSL-certificaat om ervoor te zorgen dat de informatie- en gegevensoverdracht via de site veilig is.

Het doel van een SSL-certificaat ("Secure Socket Layer" certificaat) is het beveiligen van de gegevens die worden uitgewisseld tussen de gebruiker en de site.

Bovendien verbindt de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking zich ertoe de gebruiker in kennis te stellen van de wijziging of de verwijdering van de gegevens, tenzij dit voor hem onevenredige formaliteiten, kosten en stappen zou meebrengen.

Indien de integriteit, vertrouwelijkheid of veiligheid van de persoonsgegevens van de gebruiker in het gedrang komt, verbindt de verantwoordelijke voor de verwerking zich ertoe de gebruiker op enigerlei wijze daarvan in kennis te stellen.
 

c) De functionaris voor gegevensbescherming

Voorts wordt de gebruiker ervan in kennis gesteld dat de volgende persoon is aangesteld als Functionaris voor Gegevensbescherming: de heer Thierry GUIGNARD.

De Functionaris voor Gegevensbescherming heeft tot taak toe te zien op de correcte uitvoering van de nationale en supranationale bepalingen met betrekking tot het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens. Hij wordt ook wel DPO (Data Protection Officer) genoemd.
 

ARTIKEL 5: RECHTEN VAN DE GEBRUIKER

Overeenkomstig de regelgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens beschikt de gebruiker over de hieronder opgesomde rechten.

Opdat de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking aan het verzoek van de gebruiker kan voldoen, dient de gebruiker de volgende informatie te verstrekken: voor- en achternaam, e-mailadres en, indien van toepassing, rekeningnummer of persoonlijke account- of abonneenummer.

De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is verplicht de gebruiker binnen maximaal 30 (dertig) dagen te antwoorden.
 

A. VOORSTELLING VAN DE RECHTEN VAN DE GEBRUIKER MET BETREKKING TOT HET VERZAMELEN EN VERWERKEN VAN GEGEVENS

a) Recht op toegang, wijziging en schrapping

De gebruiker kan zijn persoonsgegevens inzien, bijwerken, wijzigen of om verwijdering ervan verzoeken door de hieronder beschreven procedure te volgen:

Deze verschillende functies zijn beschikbaar via de formulieren in het privacycentrum onderaan elke pagina.

Indien hij/zij er een heeft, heeft de gebruiker het recht te verzoeken om verwijdering van zijn/haar persoonlijke account door de onderstaande procedure te volgen:

De gebruiker kan gebruik maken van het formulier dat beschikbaar is in het privacycentrum, of rechtstreeks via e-mail (contact@olela.fr).


b) Recht op gegevensoverdraagbaarheid

De gebruiker heeft het recht te vragen dat zijn/haar persoonlijke gegevens, waarover de site beschikt, naar een andere site worden overgebracht, door de volgende procedure te volgen:

De gebruiker kan gebruik maken van het formulier dat beschikbaar is in het privacycentrum, of rechtstreeks via e-mail (contact@olela.fr).


c) Recht op beperking van en verzet tegen de gegevensverwerking

De gebruiker heeft het recht te verzoeken om de beperking van of bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens door de site, zonder dat de site dit kan weigeren, tenzij kan worden aangetoond dat er legitieme en dwingende redenen zijn die zwaarder wegen dan de belangen en rechten en vrijheden van de gebruiker.

Om te verzoeken om de beperking van de verwerking van zijn/haar gegevens of om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn/haar gegevens, moet de gebruiker de volgende procedure volgen:

De gebruiker kan gebruik maken van het formulier dat beschikbaar is in het privacycentrum, of rechtstreeks via e-mail (contact@olela.fr).


d) Recht om niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op een geautomatiseerd proces is gebaseerd

Overeenkomstig de bepalingen van Verordening 2016/679 heeft de gebruiker het recht niet te worden onderworpen aan een besluit dat uitsluitend op een geautomatiseerd proces is gebaseerd, indien het besluit rechtsgevolgen heeft voor hem of haar, of hem of haar op een vergelijkbare manier in aanmerkelijke mate treft.


e) Recht om het lot van gegevens na de dood te bepalen

De gebruiker wordt eraan herinnerd dat hij/zij kan organiseren wat er met zijn/haar verzamelde en verwerkte gegevens moet gebeuren als hij/zij overlijdt, in overeenstemming met de wet nr. 2016-1321 van 7 oktober 2016.


f) Recht om zich tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit te wenden

Indien de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking besluit geen gevolg te geven aan het verzoek van de gebruiker, en de gebruiker dit besluit wenst aan te vechten, of indien hij van mening is dat een van de hierboven opgesomde rechten is geschonden, heeft hij het recht de zaak voor te leggen aan de CNIL (Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, https://www.cnil.fr) of aan een bevoegde rechter.
 

B. PERSOONSGEGEVENS VAN MINDERJARIGEN

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 8 van de Europese Verordening 2016/679 en de Franse wet inzake gegevensbescherming, kunnen alleen minderjarigen van 15 jaar of ouder toestemming geven voor de verwerking van hun persoonsgegevens.

Indien de gebruiker jonger is dan15 jaar, is voor het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens de toestemming van een wettelijke vertegenwoordiger vereist.

De uitgever van de site behoudt zich het recht voor om op enigerlei wijze te controleren of de gebruiker ouder is dan 15 jaar, of dat hij toestemming heeft van een wettelijke vertegenwoordiger, alvorens de site te bezoeken.  


ARTIKEL 7: VOORWAARDEN VOOR WIJZIGING VAN HET PRIVACYBELEID

Dit privacybeleid kan te allen tijde worden geraadpleegd op het onderstaande adres:

De uitgever van de site behoudt zich het recht voor de site te wijzigen om deze in overeenstemming te brengen met de geldende wetgeving.

Daarom wordt de gebruiker verzocht dit privacybeleid regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigingen die daarin zijn aangebracht.

De gebruiker wordt ervan op de hoogte gebracht dat dit privacybeleid voor het laatst werd bijgewerkt op: 16/02/2022. 16/02/2022.